ศาลจังหวัดนครราชสีมา


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดนครราชสีมา Nakhonratchasima Provincial Court : ยินดีต้อนรับ Welcome

โครงการ ดำเนินงานประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการปล่อยชั่วคราวและการบังคับคดีผู้ประกันของศาลจังหวัดนครราชสีมา

โครงการ ดำเนินงานประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการปล่อยชั่วคราวและการบังคับคดีผู้ประกันของศาลจังหวัดนครราชสีมา
            เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2560 เวลา 08.30 น. ศาลจังหวัดนครราชสีมา จัดโครงการ “ดำเนินงานประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการปล่อยชั่วคราวและการบังคับคดีผู้ประกัน         ของศาลจังหวัดนครราชสีมา”  กิจกรรมที่ 1 อบรมความรู้เกี่ยวกับการขอปล่อยชั่วคราวและการบังคับคดีผู้ประกัน ให้แก่ คู่ความ ผู้ประกันและบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยได้รับเกียรติ     จาก นางฉันทนา วาพันสุ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ  และนายรุ่งโรจน์ สมบูรณ์สุข ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดนครราชสีมา กล่าวรายงาน ทั้งนี้ ได้จัดให้มีการบรรยาย เรื่อง ขั้นตอนการปล่อยชั่วคราว และขั้นตอน
การบังคับคดี ณ โรงแรมสบายโฮเทล อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา